DALAMAN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI'NA AİT 
ARAÇ SATIŞ İLANI
 
Vakfımıza ait, 1987 model Leyland marka çift sıralı kamyonet, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51/a maddesi gereğince pazarlık usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.
 
İHALEYE ÇIKARTILAN ARACIN
 
NİTELİĞİ Çift sıralı Kamyonet
MİKTARI 1 Adet
DURUMU Faal
MUAMMEN BEDELİ 1.000,00.- (Bin) TL
İHALE TARİHİ VE SAATİ 13.09.2018 Perşembe Günü Saat – 10:00
İDARENİN TELEFON VE FAKS NUMARASI
Tel:0 252 692 1996 Faks: 0 252 692 1996
 
İHALENİN YAPILACAĞI YER Dalaman Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı 
İHALE ŞEKLİ 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi gereğince pazarlık usulü. 
 
1-İhale 13/09/2018 perşembe günü saat 10:00 da Vakıf Bürosunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. 
2-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; 
A-GERÇEK KİŞİLERİN:
a-İş veya Kanuni ikametgah adresini gösterir belge,
b-İhale ile ilgili dilekçe,
c-Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
d-Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve Noterden onaylı imza sirküleri örneğini komisyona vereceklerdir.
B-TÜZEL KİŞİLERİN:
   Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(d) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca; 
a-Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,
b-Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2018 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,
c-Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve sicil gazetesi.
3-İhaleye katılmak isteyen talipliler istenilen belgeleriyle birlikte ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaklardır.
4-Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
5-Taşınır mal mesai saatleri arasında bulunduğu yerde görülebilir ihaleye girenler satışa çıkarılan taşınır malı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilemez.
6-Bu işe ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Dalaman Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfından ücretsiz olarak alınabilir. 
7-Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklarda Ortaca mahkemeleri yetkilidir.
8-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9-İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir.
  Kamuoyuna ilanen duyurulur. 06/09/2018
 
 
Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı Başkanlığı